Trung Đông eSim

Showing all 3 results

eSIM Trung Đông – Châu Phi: dung lượng 1GB đầu tốc độ cao sử dụng tại 14 nước Trung Đông và châu Phi, 30 ngày

eSIM Trung Đông – Châu Phi: dung lượng 5GB đầu tốc độ cao sử dụng tại 14 nước Trung Đông và châu Phi, 30 ngày

eSIM Trung Đông – Châu Phi: dung lượng 10GB đầu tốc độ cao sử dụng tại 14 nước Trung Đông và châu Phi, 30 ngày