Nhật Bản eSim

Showing all 8 results

eSIM Nhật Bản Softbank: truy cập internet 4G không giới hạn, gói 1 ngày – 30 ngày

eSIM 4G Nhật Bản Softbank Không Giới Hạn Dung Lượng: 1GB 4G/ ngày, gói 1 ngày – 30 ngày

eSIM Nhật Bản Softbank Không Giới Hạn Dung Lượng: 500MB 4G/ ngày, gói 1 ngày – 30 ngày

eSIM data Nhật Bản Docomo 60GB: dung lượng 60GB, 30 ngày

eSIM Nhật Bản Docomo 30GB: dung lượng 30GB, 30 ngày

eSIM Nhật Bản Docomo 15GB: dung lượng 15GB, 30 ngày

eSIM 4G Nhật Bản Docomo 10GB: dung lượng 10GB, 30 ngày

eSIM data Nhật Bản Docomo 5GB: dung lượng 5GB, 30 ngày