Hàn Quốc eSim

Showing all 8 results

eSIM data Hàn Quốc SKT: 3GB dung lượng/ ngày, các gói 1 ngày – 30 ngày

eSIM Hàn Quốc dung lượng 30GB, gói 5 ngày – 30 ngày

eSIM Hàn Quốc dung lượng 10GB, gói 5 ngày – 30 ngày

eSIM Hàn Quốc dung lượng 20GB, gói 5 ngày – 30 ngày

eSIM Hàn Quốc dung lượng 15GB, gói 5 ngày – 30 ngày

eSIM Hàn Quốc dung lượng 5GB, gói 5 ngày – 30 ngày

eSIM Hàn Quốc dung lượng 3GB, gói 5 ngày – 30 ngày

eSIM Hàn Quốc dung lượng 1GB, gói 5 ngày – 30 ngày