Châu Úc eSim

Showing all 8 results

390.000VND

eSIM data Úc – New Zealand: dung lượng 20GB đầu tốc độ cao, 30 ngày

eSIM data Úc – New Zealand: dung lượng 3GB đầu tốc độ cao, 30 ngày

eSIM Úc New Zealand Không Giới Hạn Dung Lượng 1GB/ngày: 1GB 4G/ ngày, gói 5 ngày – 30 ngày

eSIM Úc New Zealand Không Giới Hạn Dung Lượng 500MB/ngày: 500MB 4G/ ngày, gói 5 ngày – 30 ngày

eSIM Úc New Zealand Không Giới Hạn Dung Lượng 300MB/ngày: 300MB 4G/ ngày, gói 5 ngày – 30 ngày

1.190.000VND

eSIM Úc – New Zealand: dung lượng 10GB đầu tốc độ cao, 30 ngày

eSIM 4G Úc – New Zealand: dung lượng 5GB đầu tốc độ cao, 30 ngày

eSIM data Úc – New Zealand: dung lượng 1GB đầu tốc độ cao, 30 ngày