Châu Á Esim

Showing all 9 results

eSIM Trung Đông – Châu Phi: dung lượng 1GB đầu tốc độ cao sử dụng tại 14 nước Trung Đông và châu Phi, 30 ngày

eSIM Trung Đông – Châu Phi: dung lượng 5GB đầu tốc độ cao sử dụng tại 14 nước Trung Đông và châu Phi, 30 ngày

eSIM Trung Đông – Châu Phi: dung lượng 10GB đầu tốc độ cao sử dụng tại 14 nước Trung Đông và châu Phi, 30 ngày

eSIM Châu Á Thái Bình Dương: dung lượng 10GB đầu tốc độ cao sử dụng tại 20 nước châu Á và Úc, 30 ngày

eSIM Châu Á Thái Bình Dương: dung lượng 5GB đầu tốc độ cao sử dụng tại 20 nước châu Á và Úc, 30 ngày

eSIM Châu Á Thái Bình Dương: dung lượng 1GB đầu tốc độ cao sử dụng tại 20 nước châu Á và Úc, 30 ngày

eSIM 4G Châu Á Thái Bình Dương: dung lượng 1GB đầu tốc độ cao sử dụng tại châu Á và Úc, 30 ngày

eSIM 4G Châu Á Thái Bình Dương: dung lượng 10GB đầu tốc độ cao sử dụng tại châu Á và Úc, 30 ngày

eSIM 4G Châu Á Thái Bình Dương: dung lượng 5GB đầu tốc độ cao sử dụng tại châu Á và Úc, 30 ngày