Châu Phi eSim

Showing all 6 results

730.000VND

eSIM Trung Đông – Châu Phi: dung lượng 1GB đầu tốc độ cao sử dụng tại 14 nước Trung Đông và châu Phi, 30 ngày

2.310.000VND

eSIM Trung Đông – Châu Phi: dung lượng 5GB đầu tốc độ cao sử dụng tại 14 nước Trung Đông và châu Phi, 30 ngày

3.590.000VND

eSIM Trung Đông – Châu Phi: dung lượng 10GB đầu tốc độ cao sử dụng tại 14 nước Trung Đông và châu Phi, 30 ngày

1.190.000VND

eSIM châu Phi: dung lượng 10GB đầu tốc độ cao sử dụng tại Ghana, Tunisia, Nam Phi, 30 ngày

830.000VND

eSIM 4G châu Phi: dung lượng 5GB đầu tốc độ cao sử dụng tại Ghana, Tunisia, Nam Phi, 30 ngày

390.000VND

eSIM data châu Phi: dung lượng 1GB đầu tốc độ cao sử dụng tại Ghana, Tunisia, Nam Phi, 30 ngày